УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області

» Діяльність » протидія корупції » ПОЛОЖЕННЯ організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

ПОЛОЖЕННЯ організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

                                                                                                                                                                            Затверджено:

                                                                                                                                                                            Наказ Служби автомобільних доріг у

                                                                                                                                                                            Тернопільській області

                                                                                                                                                                            №71-ОД від 28.10.2019          

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

 

І. Загальні положення

 

Положення визначає порядок організації роботи в Службі автомобільних доріг в Тернопільській області (надалі Служба) із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у відповідності до вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700 (з внесеними змінами і доповненнями) (надалі – Закон).

Положення розроблене у відповідності до Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями  про корупцію, внесеними викривачами, які затверджені рішенням НАЗК від 06.07.2017 №286.

Термін - Викривач, згідно Закону, це особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції, - особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону  іншою особою.

     Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

   Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

    Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником  без зазначення авторства (анонімно).

   Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються  Законом.

  Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

     Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, начальник Служби або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

     У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону, начальник Служби вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

     Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених Законом.

Служба забезпечує умови для повідомлень про порушення вимог Закону, внесеними викривачами.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним. Письмове повідомлення може надійти:

             поштою. на адресу Служби: вул. О.Кульчицької,8, м.Тернопіль , 46000. У разі направлення повідомлення поштою у ньому слід робити позначку такого змісту: "Про корупцію";

             під час особистого прийому в уповноваженого з питань запобігання корупції. Під час особистого прийому використовується опитувальний лист для прийому повідомлень (Додаток 1)

            засобами електронного зв’язку - електронна поштова скринька - anticor.tr@gmail.com), офіційний сайт Служби (www.te.ukravtodor.gov.ua).

        

Усне повідомлення може надійти через спеціальну телефонну лінію - +38(0352)527981 Для ефективного прийому повідомлень складається опитувальний лист (Додаток 1).

Режим роботи  телефонної лінії: понеділок - четвер: з 8-ї год до 17год.15 хв., п’ятниця: з 8-ї год. до 16 год., з щоденною перервою з 12 год. до 13 год.

Інформація про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, адреса електронної поштової скриньки і номер спеціальної телефонної лінії для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів) розміщено на стенді Служби у вестибюлі разом із поштовою скринькою для анонімних повідомлень.

 

ІІ. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

 Організація роботи в Службі з повідомленнями про порушення вимог Закону базується на таких засадах:

1) доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, процес подання таких повідомлень має бути зручним;

2) довіра: інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;

 3) відповідальність: забезпечення керівництвом Служби роботи з повідомленнями;

4) ефективність: реагування на випадки порушення вимог Закону;

5) прозорість: інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;

6) знання та обізнаність: інформування про можливість подати повідомлення та повноваження Управління щодо його розгляду;

Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:

1) доброчесність: поведінка Відповідального за розгляд повідомлень про корупцію, внесеними викривачами має відповідати вимогам Закону та загальновизнаним етичним нормам;

2) захист прав викривачів: посадові особи Служби, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов’язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;

3) конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації виконуються вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;

4) зворотній зв’язок: підтримувати зв’язок з викривачем;

5) об’єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації має бути дана повна та об’єктивна оцінка;

6) неупередженість: повідомлення розглядається по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача зі Службою;

 III. Прийняття, опрацювання та облік повідомлень

Прийняття, опрацювання та облік повідомлень, що надійшли до Служби, здійснюються  уповноваженим з протидії корупції - відповідальною особою за розгляд повідомлень про корупцію, внесеними викривачами  (далі – Відповідальна особа).

Усі повідомлення реєструється в Журналі обліку повідомлень про корупцію, внесеними викривачами (Додаток №2). При анонімності повідомлень, у відповідних графах Журналу робиться позначка «Анонімно».

У разі надходження повідомлення про порушення Закону, Відповідальна особа невідкладно, протягом одного дня повідомляє начальника Служби.

 Відповідальна особа при особистому прийнятті повідомлень використовує опитувальний лист для прийому повідомлень і пропонує заявникові надати:

- інформацію про себе (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, контактний телефон);

- іншу інформацію, що має значення для вирішення конкретного питання.

Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови в прийнятті його повідомлення.

 Обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 Відповідальна особа має право зв’язатися в разі потреби із заявником для уточнення інформації.

При висловленні заявником бажання надіслати письмове звернення відповідальна особа повідомляє йому поштову адресу Служби.

Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлення відповідальна особа використовує стандартні процедури розгляду таких повідомлень, які складаєтся з таких етапів:

1) з’ясування, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді за анонімним повідомленням про це необхідно інформувати начальника Служби, а за неанонімним повідомленням повідомити викривачу;

2) у разі, якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, необхідно: з’ясувати, чи є наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону предметом розгляду. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону, начальник Служби вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У зв’язку з здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону викривач може повідомляти про переслідування його або його близьких осіб.

У разі надходження інформації про: наявність загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача або його близьких осіб – потрібно звернутися до правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист  від протиправних посягань заходів, передбачених чинним законодавством.

Звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи піддання з боку керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозу таких заходів впливу щодо викривача або члена його сім’ї – необхідно звернутися до Національного агентства.

IV. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях

За повідомленнями, що надійшли до Служби, проводиться перевірка інформації.

Доручення про проведення перевірки інформації та розгляд повідомлень надається начальником Служби або особою яка його заміщує. До розгляду повідомлення можуть залучатися працівники Служби до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні.

Посадовим особам, яким доручено проведення перевірки інформації, надається право:

- запрошувати заявника та інших осіб, які причетні до фактів, що стали причиною звернення до Служби, й одержувати від них усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії), що стосуються перевірки інформації зазначеної в повідомленні;

- зв’язуватися із заявником у разі потреби для уточнення інформації, одержувати від нього за його згодою усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії) стосовно змісту повідомлення;

- ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, що стосуються проведення перевірки інформації, зазначеної в повідомленні.

Посадовим особам, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що міститься у повідомленні, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з прийняттям та розглядом повідомлення, крім випадків, встановлених Законом.

За результатами розгляду повідомлення надається аргументована усна, а в разі вимоги заявника - письмова відповідь.

У разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформуються спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, визначені Законом.

За підсумками роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, один раз на рік уповноваженим з антикорупційної діяльності складається звіт, який направляється начальнику Служби.

 Звіт повинен містити інформацію про кількість повідомлень, що надійшли до Служби, основні питання, що порушуються, результати розгляду.

Документи і матеріали стосовно розгляду повідомлень, що надійшли до Служби, обліковуються і формуються у справи.

Про всі факти повідомлень про корупцію, внесеними викривачами,  результати їх розгляду, а також річний звіт за підсумками роботи із повідомленнями про корупцію, направляються уповноваженому з антикорупційної діяльності Укравтодору.

Аналітичні матеріали, що не містять інформації з обмеженим доступом та загальні результати роботи із повідомленнями розміщуються на веб-сайті Служби.

 

Провідний уповноважений

з антикорупційної діяльності                                                        О.М. Кондрацький